Unga Européer svarar på en remiss från regeringen

För några veckor sedan så skicka Unga Européer in sitt remissvar till Departementsserien 2011:25 "Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget --stabilitetsmekanism för euroländer"
Du kan läsa regeringens förslag till beslut i riksdagen här.

2011-10-21 Ds 2011:25
Statsrådsberedningen 103 33 Stockholm


Betänkandet Ds 2011:25, Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer


Sammanfattning
Vi stödjer lagförslaget och ser det som en nödvändig åtgärd för att det europeiska samarbetet samt valutaunionens överlevnad skall säkras. En kollaps av en valuta är inget alternativ, särskilt inte kollapsen av en sådan stor valuta som euron. Att bevara euron och samarbetet ser vi som något nödvändigt för att även behålla freden på vår kontinent och fortsätta bygga broar över nationsgränser. Det viktiga är dock att dessa åtgärder aldrig får urholka demokratin och närhetsprincipen.


Ytterligare förslag och ståndpunkter
Ändringen i EUF-fördraget var en snabb och nödvändig handling för att stävja den pågående krisen, dock måste dessa scenarier undvikas i framtiden och stabilitet byggas inom valutaunionen och EU. Vi tror att detta kan göras genom att euroobligationer införs, där vi på så sätt kan stärka valutans värde centralt, och det blir svårare för ett enskilt lands krisande att dra ned valutan i botten.
Ett annat förslag är att om ett enskilt EMU-land missköter sig så skall EU och Europeiska Centralbanken kunna gå in och faktiskt ta över statsfinanserna och rekonstruera ekonomin i landet. Likt förfarandet när ett bolag begär rekonstruktion av sen verksamhet hos en domstol.
För att Sverige och Europa inte skall drabbas hårt av skillnader mellan medlemsstaterna i EU bör så många medlemsstater som möjligt ansluta sig till euron, och så även Sverige efter en folkomröstning.


Förslag till riksdagsbeslut
Att Sverige godkänner ändringen av artikel 136 i EUF-fördraget och ändrar lagen 1994:1500 enligt förslaget i Departementsserien 2011:25.


-----------


Detta remissvar är förankrat i förbundsstyrelsen och har författats av Andreas Froby, förbundsordförande, samt Victor Zetterman, förbundssekreterare. 

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang