Unga Européer påminner EU:s medlemsländer och organisationer om respekt för demokrati och mänskliga rättigheter

På grund av de senaste händelserna i Ungern, där bland annat en ny konstitution tvingats fram, och stora organisatoriska förändringar skett som påverkar den ungerska demokratin, så ser Unga Européer med oro på den demokratiska utvecklingen i Ungern som vi anser går tvärt emot artikel två i Lissabonfördraget.

”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.”


”Vi vill understryka vikten av fristående organisationer som har till uppgift att granska makten, så som författningsdomstolen, centralbanken, domstolsväsendet, diskrimineringsombudsmannen, ombudsmannen för framtida generationer, fri media, fritt föreningsliv samt rätten till ett privatliv på internet. Vi fördömer metoder som syftar till att kringgå konstitutionsdomstolen och parlamenten för att stifta lagar.” Detta säger Emilia Machuca, vice ordförande, JEF-Europa.


Unga Européer är mycket oroade av den nya medialagstiftningen som ger ett medieråd utsett av regeringen väldigt stor makt, vi ställer oss också starkt ogillande till planerna på att ta ifrån Ungerns centralbank dess självständighet. Vi ser också med oro på de nya avgångsvederlagen för domare, samt tveksamheten i att statschefen ska få utse enskilda domare. Vi tror helt enkelt att detta kommer underminera domstolsväsendets självständighet. Vi uppmuntrar därför den ungerska regeringen att tänka över sina beslut en gång till.

”JEF-Europa ser oroande på frågor som rör mänskliga rättigheter när det kommer till den nya konstitutionen, livstidsstraffet utan villkor, den snäva definitionen av ́familj ́ som kan komma att användas för att förbjuda abort och leda till diskriminering av ensamstående föräldrar samt homosexuella. Bara för att nämna några exempel”, fortsätter Emilia Machuca.


Unga Européer vill framföra att ord kräver handling och uppmuntrar den ungerska regeringen att sätta sig ned och börja jobba med EU-kommissionen som är beskyddaren av fördragen. Dessa frågor behöver lösas fortast möjligt.


”JEF-Europa kommer fortsätta sin kamp för demokrati och mänskliga rättigheter genom att, den 22 februari, anordna demonstrationer över hela Europa”, berättar Franziska Porst, koordinator för demonstrationen.

”JEF-Europa uppmanar europeiska institutioner och EU:s medlemsländer att bekräfta sitt åtagande för europeisk integeration, demokrati och tolerans. Medlemsländerna behöver ta till alla nödvändiga medel för att skydda mänskliga rättigheter och demokrati i Europa. För bortom den ungerska problematiken ligger ansvaret för att varje europé ska stå emot populism och extremism, över hela Europa”, avslutar Pauline Gessant, ordförande JEF-Europa.


Presskontakt Sverige

victor.zetterman@ungaeuropeer.se


Bryssel

Franziska Porst, activism@jef.eu Pauline Gessant, Ordförande JEF-Europa. president@jef.eu

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang