Kontakt

Postadress:
Unga Européer

Plusgio, organisationsnummer

Plusgiro 81 11 31-2
Organisationsnummer 802401-1895

Presskontakt
Andreas Froby, Förbundsprdförande
Mejl andreas.froby@jef.eu
Telefon 0730722700

Medlemsfrågor
Vill du går ur Unga Européer eller adressändra? Kontakta då oss via info@ungaeuropeer.se


Övriga frågor

Vill du att vi deltar vid ett evenemang eller har du någon annan fråga?
Hör då av dig till vår generella e-postadress info@ungaeuropeer.se

Förbundsstadgan

§1. Förbundets namn och ändamål 
Föreningens namn är Förbundet Unga Européer (org. nr. 802401-1895). Internationellt används beteckningen JEF Sweden. Förbundet Unga Européer är en ideell, religiöst samt partipolitiskt obunden organisation med uppgift att verka för ett enat, federalt och demokratiskt Europa.

§2. Organisation
Förbundet Unga Européers organisation
Mom 1. Förbundet Unga Européer är JEF:s organisation i Sverige.
Mom 2. Förbundet Unga Européer är organiserat i förbund och lokalföreningar. En lokalförenings upptagningsområde beslutas av förbundsstyrelsen.
Mom 3. Förbundets högsta beslutande organ är förbundsårsmötet. Förbundsårsmötet utser övriga ordinarie organ vilka är; förbundsstyrelsen, förtroenderådet, revisorer samt valberedning.

Medlemmars rättigheter 
Mom 4. Varje medlem av Förbundet Unga Européer har rätt att deltaga, yttra sig och väcka förslag vid allmänna medlemsmöten inom Förbundet Unga Européer. Vid möten inom Förbundet Unga Européer fattas beslut med enkel röstövervikt om ej annat framgår av gällande stadgar.
Förbundsstadgar
Mom 5. Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan beslutas med enkel röstmajoritet av antalet medlemmar närvarande vid två på varandra följande förbundsårsmöten av vilka det ena måste vara ordinarie. Beslut kan också fattas med minst 2/3 majoritet av antalet närvarande medlemmar vid ett ordinarie förbundsårsmöte. Ändring eller tillägg träder i kraft efter det beslutande förbundsårsmötets avslutande.

Upplösning 
Mom 6. Beslut om förbundets upplösning skall för att vara gällande fattas vid två på varandra följande ordinarie förbundsårsmöten med 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna. Mom 7. Förbundets tillgångar skall vid upplösning användas till förbundets målsättningar (§1). Det sista Förbundsårsmötet innan upplösningen verkställs skall besluta om vart tillgångarna skall skänkas mer specifikt. Mom 8. Förbundets arkiv skall vi upplösning överlämnas till Riksarkivet.

§3. Medlemskap
Rätt till medlemskap 
Mom 1. Var och en som inte är medlem i organisation som motverkar Förbundet Unga Européers syfte som det uttrycks i §1 och som inte har uteslutits ur Förbundet Unga Européer har rätt till medlemskap i Förbundet Unga Européer. Medlemskap erhålles genom inbetalning av fastställd medlemsavgift. Medlemsavgifterna drivs in av förbundet.

Förlust av medlemskap 
Mom 2. Den som under ett kalenderår ej erlagt avgift har vid årsskiftet förverkat sitt medlemskap. Då särskilda fall föreligger kan medlem uteslutas av förbundsstyrelsen med minst 2/3 majoritet av antalet ledamöter. Beslut om uteslutning får ej fattas utan att den av beslutet berörda medlemmen delgivits anklagelsepunkterna och beretts tillfälle att yttra sig över dessa. Utesluten medlem kan återinträda i Förbundet Unga Européer först efter medgivande av förbundsstyrelsen. Förbundsårsmötet har ej rätt att själv utesluta medlem. Förbundsårsmötet har dock rätt att upphäva uteslutning. Beslut om uteslutning eller återinträde kan ej fattas av lokalföreningarna.

Medlemskap i lokalförening 
Mom 3. Medlem i Förbundet Unga Européer tillhör, om hen ej begärt annat, den lokalförening inom vilken hen är folkbokförd i. Begäran om byte lämnas till förbundsstyrelsen.

Medlemskap i JEF-Europa 
Mom 4. Enskild medlem i förbundet, som är mellan 18 och 36 år gammal, blir också medlem i JEF-Europa. Medlem i JEF-Europa kan också väljas till kongressdelegat.

§4. Förbundsårsmötet 
Mom 1. Förbundsårsmötet är Förbundet Unga Européers högsta beslutande organ. Alla medlemmar som varit medlemmar minst en månad i Förbundet äger rösträtt på  förbundsårsmötet. Även lokalföreningarna äger en röst per förening.


Ärenden 
Mom 2. Förbundsårsmötet skall behandla inkomna motioner samt av förbundsstyrelsen framlagda förslag.
Motion till förbundsårsmöte må göras av enskild medlem, lokalförening eller av förbundsstyrelsen utsedd arbetsgrupp. Motion skall ha kommit förbundsstyrelsen tillhanda senast 21 dagar före förbundsårsmötets öppnande. Förbundsstyrelsens förslag skall göras tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före förbundsårsmötet öppnande. Valberedningens förslag skall göras tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar före förbundsårsmötets öppnande. Lokalföreningarna skall senast en vecka efter kallelse till förbundsårsmöte utgått meddela Förbundsstyrelsen vilken person som kommer att representera lokalföreningen vid förbundsårsmötet.

Röstning 
Mom 3. Rösträtt vid förbundsårsmötet tillfaller enskilda medlemmar samt lokalföreningar. Varje medlem samt lokalförening äger en röst. Vid förbundsårsmötet avgörs frågorna, där ej annat stadgas, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Val av förbundsordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande 
Mom 4. Finns vid val av förbundsordförande, 1:e respektive 2:e vice ordförande fler kandidater än två, och ingen i första omgången erhåller minst hälften av rösterna, företas ett nytt val mellan de två kandidater som i den första voteringen erhöll de högsta röstetalen. Vid fler än en kandidat sker sluten votering.

Val av förbundsstyrelse 
Mom 5. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen sker i en omröstning. Vid fler kandidater än av förbundsårsmötet fastställda platser så sker sluten votering, där de med flest röster väljes.

Ordinarie förbundsårsmöte 
Mom 6. Ordinarie förbundsårsmöte hålles varje år och sammankallas av förbundsstyrelsen. Kallelse med dagordning till ordinarie förbundsårsmöte skall utgå minst 6 veckor före förbundsårsmötet. Övriga handlingar vilka förbundsstyrelsen ansvarar för skall utsändas till medlemmarna senast 14 dagar innan förbundsårsmötets öppnande. Revisionsberättelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast 7 dagar före förbundsårsmötet. Förbundsårsmöte hålles på tid och plats som förbundsstyrelsen beslutar.

Vid ordinarie förbundsårsmöte skall särskilt förekomma:
­ Mötets öppnande
­ Fråga om mötets stadgeenliga utlysande ­
Dagordningens godkännande ­
Val av mötesordförande och mötessekreterare ­
Val av två justerar tillika rösträknare ­
Justering av röstlängden ­
Styrelsens verksamhetsberättelse ­
Styrelsens ekonomiska berättelse ­
Revisorernas berättelse ­
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen ­
Val av förbundsordförande ­
Val av 1:e vice förbundsordförande ­
Val av 2:e vice förbundsordförande ­
Fastställande av ordinarie styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter ­
Val av ordinarie styrelseledamöter ­
Val av styrelsesuppleanter ­
Val av delegater till JEF-Europas kongress ­
Val av revisor och revisorssuppleant ­
Val av minst tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande ­
Fastställande av medlemsavgift ­
Propositioner från styrelsen ­
Motioner ­
Övriga frågor ­
Mötets avslutande

Extra förbundsårsmöte: sammankallande ¨
Mom 7. Extra förbundsårsmöte kan sammankallas av förbundsstyrelsen och ska sammankallas om minst en fjärdedel av antalet medlemmar begär detta. Begäran om extra förbundsårsmöte skall uppta de ärenden som förbundsårsmötet skall behandla. Kallelsen ska uppta varje ärende som minst en fjärdedel av antalet medlemmar har begärt. Extra förbundsårsmöte måste hållas senast tre månader efter det att minst en fjärdedel av förbundets medlemmar begärt att det skall hållas. Kallelse till extra förbundsårsmöte skall utgå senast 3 veckor före sammanträdet. Extra förbundsårsmöte måste förläggas minst 6 veckor före eller efter ordinarie förbundsårsmöte.

Extra förbundsårsmöte: befogenheter 
Mom 8. Utom i fråga om fyllnadsval gäller följande bestämmelser för extra förbundsårsmöte: 1) Beslut kan endast fattas i ärende som upptagits i kallelsen. 2) Ärenden som kan räknas upp i §4, moment 6 kan endast tas upp till behandling efter beslut om detta med minst 2/3 majoritet av antalet röstberättigade. 3) Om antalet poster i något organ tillsätts genom samtidigt beslut av kongressen, måste ett eventuellt nyval gälla alla dessa poster och ske genom ett samtidigt beslut.

Valbarhet 
Mom 9. Till uppdrag inom Förbundet Unga Européer kan endast medlem som är yngre än 36 år väljas. Undantagna från åldersregeln är uppdrag som ledamot av valberedningen. Undantagna från medlemskaps- och åldersregeln är revisorerna.

§5 Andra förbundsorgan Förbundsstyrelsen 
Mom 1. Förbundsstyrelsen är mellan förtroenderåden och förbundsårsmötena förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, de två vice ordföranden samt 2 och högst 10 ledamöter. Även suppleanter kan väljas till förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen utser inom sig förbundskassör och arkivvårdare Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Förbundsstyrelsen skall upprätta en arbetsordning som fastställer formerna för styrelsen arbete. Arbetsordningen får endast ändras om det i kallelse till samtliga styrelsemedlemmar senast en vecka innan möte angivits att arbetsordningen skall behandlas.

Förtroenderådet 
Mom 2. Förtroenderådet är högsta beslutande organ mellan förbundsårsmötena. Förtroenderådet skall bestå utav samtliga styrelsemedlemmar, två representanter för varje lokalförening. Förbundsordföranden ansvarar för att sammankalla och leda förtroenderådet. Förtroenderådet har till uppgift att besluta om Förbundet Unga Européers budget, verksamhetsmål, samt internationella relationer. Förtroenderådet skall upprätta en arbetsordning som fastställer formerna för förbundets olika organs arbetsformer, exklusive styrelsen. Arbetsordningen får endast ändras om det i kallelse till samtliga rådsmedlemmar senast fyra veckor innan möte angivits att arbetsordningen skall behandlas.
Mom 3. Kallelse till förtroenderådet skall komma senast 4 veckor innan ett rådslag äger rum, till detta skall dagordning bifogas, samt fastställd tid och plats. Förbundsordföranden äger rätten att själv fastslå tid och plats. Medlem utav förtroenderådet har rätt att väcka förslag till rådslaget fram till 5 dagar innan rådslaget äger rum, förslagen överlämnas till Förbundsordföranden.
Mom 4. Förbundssekreteraren sköter förbundets löpande administrativa uppgifter och sköter den administrativa rapporteringen till JEF​-Europe. Förbundssekreteraren väljs snarast efter förbundsårsmötet av förbundsrådet

Mom 5. Förtroenderådet äger rätten att upphäva beslut tagna av det ekonomiska rådet 30 dagar efter att beslutet fattas. För att så skall ske skall 2/3 av förtroenderådet vara överens.

Revisorerna 
Mom 6. Det skall finnas en revisor samt en suppleant. De ska utföra en fackmässig granskning av förbundsstyrelsens samt förtroenderådets verksamhet. Revisorerna har rätt att granska bokföring och andra handlingar som är av betydelse för revisionen. Revisorerna skall överlämna en revisorsrapport senast 8 dagar innan ordinarie förbundsårsmöte till förbundsstyrelsen som sedan vidarebefordrar denna till medlemmarna.

Ansvarsperioder 
Mom 7. Förbundsårsmötets beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen ska avse det senast förflutna räkenskapsåret när det gäller förbundsstyrelsens ekonomiska förvaltning under det föregående räkenskapsåret
.
Valberedning 
Mom 8. Valberedningen skall bestå utav minst tre ledamöter. Den skall arbeta fram till och med nästkommande ordinarie förbundsårsmöte och utarbeta förslag till de befattningar som anges i §4, moment 6. Undantaget är val utav valberedning, mötesordförande, mötessekreterare samt justerare tillika rösträknare.

§6 Lokalföreningar
Lokalförenings oberoende 
Mom 1. Lokalföreningarna är oberoende i förhållande till förbundet utom i de fall som regleras i förbundets stadgar. I frågor om förhållandet mellan förbund och lokalföreningar kan förbundsårsmötet eller förtroenderådet fatta för lokalföreningarna bindande beslut.

Lokalförenings stadga 
Mom 2. Förbundsstyrelsen kan med minst 2/3 majoritet av totala antalet ledamöter fatta beslut om ändring i lokalförenings stadgar. Lokalföreningar skall snarast anmäla av lokalförening beslutad ändring av eller tillägg till dess stadgar till förbundsstyrelsen.¨

Rapport till förbundet 
Mom 3. Före den 1:a maj insänder varje lokalförening till förbundet en kopia av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för föregående verksamhetsår. 

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Evenemang